Organisatieprofiel maken en gezondheidsthema's kiezen

Als u inzicht hebt in gezondheidsgegevens van kinderen, de wensen en behoeften van medewerkers en ouders, beleidsprioriteiten en mogelijke quick wins, dan helpt u dat om de gezondheidsthema’s te kiezen waarmee uw organisatie aan de slag gaat.

Organisatieprofiel opstellen

De aanpak Gezonde Kinderopvang heeft de grootste meerwaarde als de keuze voor thema’s en activiteiten aansluit bij de situatie van uw kinderopvangorganisatie. Een organisatieprofiel van gezondheid helpt u de meest relevante thema’s en bijbehorende activiteiten te kiezen.

Om een organisatieprofiel te maken verzamelt u informatie over:

 • gezondheidsgegevens van de kinderen
 • wensen en behoeften van pedagogisch medewerkers en ouders (draagvlak)
 • beleidsprioriteiten van de eigen organisatie en de gemeente(n)
 • wat uw organisatie al doet (quick wins)

Tip: elke organisatie is anders

Bedenk goed wat haalbaar is voor uw organisatie (of locatie). Een volledig beeld krijgt u wanneer u gegevens verzamelt over alle vier onderwerpen. Dit is niet altijd haalbaar. Wees pragmatisch, maar zorg ervoor dat u kunt uitleggen waarom u voor een bepaald thema kiest.

Gezondheidsgegevens van de kinderen

Voor het opstellen van gezondheidsbeleid is het wenselijk om inzicht te hebben in de gezondheid van kinderen. Gegevens zijn er veelal op gemeentelijk niveau en soms op wijkniveau. Gemeenten gebruiken daarvoor de lokale jeugdgezondheidsmonitor. Deze monitor is voor 0-4 jarigen vaak gebaseerd op onder andere informatie van de jeugdgezondheidszorg (JGZJeugdgezondheidszorg). In deze leeftijdsgroep heeft namelijk 95 procent regelmatig contact met het consultatiebureau van de JGZ en dat maakt dat zij goed zicht hebben op de gezondheidssituatie van kinderen in de gemeente en vaak ook per wijk.
Bij de kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar brengt de GGDGemeentelijke gezondheidsdienst elke vier jaar de lichamelijke en psychosociale gezondheid in kaart, middels een vragenlijstonderzoek onder ouders. Daarnaast ziet de schoolarts de kinderen als ze 5 en 10 jaar zijn. Samen geeft deze informatie zicht op de gezondheid, welzijn, leefstijl en opvoeding van 4-12 jarigen uit een bepaalde stad, gemeente of wijk.
De JGZ heeft de wettelijke opdracht samen te werken met organisaties waar veel kinderen komen. Zij kan u ondersteunen om inzicht te krijgen in algemene gezondheidsgegevens van kinderen in uw gemeente of wijk.

Wensen en behoeften van pedagogisch medewerkers en ouders

Inventariseer wensen en behoeften van ouders en pedagogisch medewerkers rondom de gezondheid en gezonde leefstijl van kinderen. U kunt dit bijvoorbeeld doen via een ouderavond, een team- of werkoverleg, een enquête, tijdens oudergesprekken of met de oudercommissie gelinkt aan uw pedagogisch beleid.
Voorbeelden van vragen die u kunt stellen, vindt u hieronder.

Beleidsprioriteiten van de organisatie en gemeente

Binnen de eigen organisatie zijn er vast speerpunten die aanknopingspunten bieden om aan de slag te gaan met gezonde leefstijl. Zo kan het thema gezonde voeding aanleiding zijn om breder te kijken. Het loont ook om te kijken naar het beleid van de basisschool waarmee u samenwerkt. Als u aansluit op elkaars beleid en speerpunten creëert u een doorgaande lijn.

Elke gemeente heeft een nota gezondheidsbeleid. Daarbinnen kiezen gemeenten vaak voor speerpunten. Dit doen zij onder meer op basis van gegevens uit de jeugdgezondheids- en volksgezondheidsmonitor. Wanneer het lastig is om specifieke gezondheidsgegevens voor uw kinderopvangorganisatie te verzamelen, kunnen deze beleidsprioriteiten van gemeenten u richting geven. Wanneer uw activiteiten bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente komt u mogelijk in aanmerking voor speciale (financiële) regelingen. Informeer hiernaar bij uw gemeente of GGDGemeentelijke gezondheidsdienst .

Wat uw organisatie al doet

Maak een overzicht van wat u binnen de kinderopvangorganisatie al doet op het gebied van gezondheidsbevordering. Kijk hierbij naar de vier pijlers:

 De volgende vragen helpen daarbij:

 • Aan welke gezondheidsthema’s besteedt uw organisatie aandacht? Op welke manier gebeurt dat? Denk daarbij aan de pijlers.
 • Op welke doelgroep(en) is een activiteit gericht? Op kinderen, medewerkers of ouders?
 • Is de activiteit effectief? Wat levert de activiteit tot nu toe op?
 • Wat zijn voor- en nadelen van de activiteit?
 • Over welke faciliteiten beschikt uw organisatie en directe omgeving? Denk bijvoorbeeld aan een goede keuken, grote buitenspeelplaats of een moestuin?
 • Zijn er relevante recente ontwikkelingen, zoals nieuwe regelgeving, een nieuw gebouw of een incident?

Gezondheidsthema’s kiezen

Wanneer u een beeld heeft van de situatie in uw organisatie, kunt u een weloverwogen keuze maken voor de gezondheidsthema’s (0-4 jaar en 4-12 jaar) waaraan u wilt werken.

Tips: thema's kiezen

 • Benoem vooraf wie uiteindelijk beslist over de thema’s.
 • Licht keuzes toe aan betrokken medewerkers en aan de ouders.

Doelen formuleren

Formuleer concrete doelen en resultaten per thema. Formuleer de doelen SMART: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Voorkom dus vage formuleringen en houd er rekening mee of doelstellingen haalbaar zijn binnen een bepaalde periode. Kijk ook bij evalueren.