Waarom aandacht voor seksuele ontwikkeling?

De seksuele ontwikkeling begint, net zoals alle andere ontwikkelingen van een kind, al bij de geboorte. En seksualiteit is veel meer dan seks of geslachtsgemeenschap. Bij kinderen kun je denken aan knuffelen, vriendschappen, lekker in je vel zitten, nieuwsgierigheid naar het eigen en andermans lichaam, en ‘fijne’ en ‘niet fijne’ aanrakingen. Je kunt dus al op heel jonge leeftijd aandacht besteden aan de seksuele ontwikkeling, ook in de dagopvang.  

In de kinderopvang dragen medewerkers bij aan een gezonde en veilige seksuele ontwikkeling van kinderen. Zij krijgen ook te maken met gedragingen rondom intimiteit en seksueel getint gedrag die zij op waarde moeten kunnen schatten. Ouders hebben soms vragen of zorgen over de seksuele ontwikkeling en het seksuele gedrag van kinderen. Pedagogisch medewerkers kunnen hen hierbij begeleiden en ondersteunen.  

Voorbeelden van vragen binnen kinderopvangorganisaties

 • Is het normaal dat een meisje van drie op haar stoel zit te wippen?
 • Wat kan ik vertellen als een kind vraagt hoe een baby in de buik komt?
 • Wanneer is het gedrag onschuldig of niet schadelijk, en wanneer is er sprake van seksueel grensoverschrijdend gedrag?
 • Een jongetje van twee zit steeds aan zijn piemel. Moet ik daar iets mee?
 • Wat doe je als twee kinderen van vier hun broek uitdoen?
 • Hoe reageer ik als een kind aan mijn borsten of billen zit?

 • Wees op de hoogte van de seksuele ontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar. Dit maakt dat je gedrag van een kind beter kunt duiden;
 • Geef kinderen positieve aandacht. Neem ze op schoot en geef een aai over hun bol. Lichamelijk contact hoort bij gezond hechtingsgedrag;
 • Bestraf een kind niet als het ongewenst gedrag laat zien. Geef uitleg waarom het gedrag niet gewenst is en bied een alternatief aan.
 • Beantwoord vragen van kinderen op hun eigen niveau. Krijg je de vraag: ‘Waar komt een baby vandaan?’, zeg dan bijvoorbeeld: ‘Mama heeft een eitje en papa een zaadje, en als die samen komen groeit er een baby in de buik van mama’;
 • Kom terug op een vraag van een kind (of ouders) als je die niet direct kunt beantwoorden. Overleg bijvoorbeeld met collega’s of zoek het antwoord op in een boek of kijk voor folders in de webshopshop.Rutgers.nl/voorlichtingsmaterialen van Rutgers.
 • Kom tot overeenstemming over welke termen je gebruikt om de geslachtsdelen te benoemen. Zo is er helderheid voor zowel kinderen, ouders als pedagogisch medewerkers. Het is van belang om een woord te kiezen waarbij iedereen zich prettig voelt.

Het Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar beschrijft wat een pedagogisch medewerker kan doen om een kind te ondersteunen in de seksuele ontwikkeling:

 • De pedagogisch medewerker ondersteunt de kennis van het eigen lichaam door woorden te geven aan alle lichaamsdelen, en dus ook de geslachtsdelen. Ook leert ze de kinderen hun eigen gevoelens te begrijpen, door deze te benoemen. Ze benoemt het verschil (en overeenkomsten) tussen jongens en meisjes wanneer ze merkt dat kinderen daar aandacht voor hebben. Ze geeft antwoord op vragen van kinderen. Ze benoemt wat kinderen met elkaar doen en ze helpt kinderen om elkaar grenzen te stellen. Ze biedt ruimte én ook grenzen voor seksueel getint gedrag. Ze bespreekt wat ‘fijn’ is en ‘niet fijn’ en dat kinderen rekening moeten houden met wat andere kinderen willen. Ieder kind heeft recht op privé. Zelf heeft de pedagogisch medewerker een voorbeeldfunctie in de overdracht van waarden op seksueel gebied.
 • De pedagogisch medewerker gaat behoedzaam om met de geslachtsdelen van de kinderen tijdens het verschonen. Ze geeft technische en emotionele informatie aan kinderen die met hun lichaam bezig zijn. Ze merkt op dat kinderen het prettig kunnen vinden om hun geslachtsdelen aan te raken en ze respecteert dat. Ze leert de kinderen wanneer het gepast en ongepast is om met hun eigen lichaam bezig te zijn. Wanneer kinderen elkaar aanraken, leert ze hen de behoefte aan privacy van de ander op te merken en die te respecteren. Ze leert kinderen inzien wanneer ze ‘ja’ of ‘nee’ willen zeggen wanneer een ander hen aanraakt. 

Om integraal te werken aan seksuele ontwikkeling van kinderen in de kinderopvang, is het van belang activiteiten uit te voeren op vier pijlers. Kinderen maken vanaf de geboorte een seksuele ontwikkeling door, daarom is het goed er in het beleid expliciet aandacht aan te besteden. Verder is het van belang dat pedagogisch medewerkers kennis hebben over de seksuele ontwikkeling bij kinderen. Kennis en interactievaardigheden bepalen grotendeels hoe zij met gedrag van kinderen rondom seksualiteit omgaan en hoe zij ouders kunnen ondersteunen en begeleiden. Daarnaast heeft de –sociale en fysieke- omgeving een belangrijke invloed op het seksuele gedrag van kinderen. Tot slot is het van groot belang om in situaties die voor kinderen bedreigend of gevaarlijk zijn, signalen te herkennen, die juist te interpreteren en weten wat ermee te doen.

Pijler: beleid

Een kinderopvangorganisatie kan ervoor kiezen het onderwerp seksuele ontwikkeling op te nemen in het beleid. Daarbij is preventie van seksueel misbruik het vermelden waard, maar minstens zo belangrijk is het om oog te hebben voor de alledaagse gezonde en veilige seksuele ontwikkeling van jonge kinderen. De Wet Kinderopvang gaat uit van vier algemene ontwikkelingsdoelen die ook rondom seksualiteit van toepassing zijn:

 1. Emotionele veiligheid bieden;
 2. De ontwikkeling van sociale competenties stimuleren;
 3. De ontwikkeling van persoonlijke competenties stimuleren;
 4. Waarden en normen overdragen.

Om beleid te maken is het belangrijk de visie van jullie organisatie over seksuele ontwikkeling te kennen. Het gaat dan om:

 • Het pedagogisch klimaat van uw organisatie, met name hoe je kinderen begeleidt in hun seksuele ontwikkeling;
 • Een sociaal veilige omgeving (gedragsregels over sociale omgang), maar ook een fysieke omgeving die wat indeling en materialen betreft veilig is;
 • Ouders betrekken;
 • (Seksueel) misbruik signaleren en weten hoe te handelen;
 • De deskundigheidsbevordering van medewerkers;
 • Een vertrouwenspersoon aanstellen;
 • Een klachtenprocedure opstellen.

Pijler: ontwikkelen

Jonge kinderen willen alles ontdekken. Ze zijn dus ook nieuwsgierig naar hun eigen lichaam en dat van andere kinderen en volwassenen. Ze willen bijvoorbeeld weten wat het verschil is tussen een jongen en een meisje. Kinderen houden van knuffelen en aangeraakt worden. Baby’tjes kunnen hun geslachtsdeel al toevallig aanraken. Kinderen vanaf 1 jaar kunnen al heel gericht aan hun piemel of vagina zitten. Of ze drukken hun beentjes tegen elkaar of vertonen rijgedrag op hun knuffel.

Je speelt in op de seksuele ontwikkeling door kinderen positieve aandacht te geven (op schoot nemen, een aai over de bol), vragen op hun eigen niveau te beantwoorden en afspraken met ze te maken. Bijvoorbeeld dat je wel aan je piemel mag zitten als je op de wc zit of in bed ligt, maar niet als je aan tafel zit. Het belangrijk een alternatief te bieden als je zegt dat iets niet mag. Op die manier weet het kind dat het gedrag oké is, alleen niet in alle situaties. 

Rond 2,5-3 jaar, vaak rond het zindelijk worden, begint bij sommige kinderen de vieze-woorden-fase. Ze vinden het dan interessant om vieze woorden te gebruiken, vooral omdat ze merken dat bepaalde woorden zeggen een reactie oproept bij anderen. Dat geldt ook voor een volwassene aanraken bij de borsten of billen. Voor kinderen zijn dit manieren om grenzen te verkennen. Je kunt hierover afspraken maken. Bijvoorbeeld over ‘vieze woorden’ dat kinderen elke dag vijf minuten lang onbeperkt vieze woorden mogen zeggen.

Kinderen in de leeftijd van 2-3 jaar ontdekken dat ze het lichaam van een jongen of meisje hebben. Ze spelen graag spelletjes waarmee ze hun lichaam en dat van anderen ontdekken (‘doktertje spelen’). Door dat samen spelen ontdekken ze wat ze prettige en niet-prettige aanrakingen vinden. Je kunt hierbij ondersteunen door spelregels op te stellen. Bij ‘doktertje spelen’ kun je bijvoorbeeld afspreken dat ze dat alleen doen als ze het allebei willen, en dat ze elkaar geen pijn doen. Je spreekt ook af dat het niet de bedoeling is objecten bij elkaar naar binnen te brengen (oor, neus, oog, vagina, anus). 

Wat kunt u verder doen?

 • Prentenboeken laten zien. 
 • Inspelen op wat er op dat moment gebeurt:
  - als een moeder zwanger is hier boekjes over lezen,
  - als kinderen vaak doktertje spelen, doktersspulletjes aanschaffen,
  - bij interesse in zindelijkheid dit extra stimuleren.
 • Anatomisch correcte poppen aanschaffen voor de poppenhoek en potjes voor poppen, doktersspulletjes en puzzels van het lichaam.
 • Knutselen rondom ‘lichaam’, ‘gezin’, of ‘groei’ of themaweken organiseren rondom deze thema’s.
 • Bewegingsactiviteiten: dansen op liedjes als ‘hoofd, schouder, knie en teen’ en ‘met de vingertjes’. Breng variatie aan op deze liedjes door ook andere lichaamsdelen, ook de geslachtsdelen, te benoemen. Op deze manier krijgen kinderen al van jongs af aan mee dat ze deze lichaamsdelen mogen benoemen.

Pijler: omgeving

Zowel de fysieke als de sociale omgeving dienen gezond en veilig zijn. De sociale omgeving zijn ouders, professionals en andere kinderen. Bij de fysieke omgeving gaat het om de indeling van de ruimte, met oog voor behoefte aan privacy of juist transparantie.

Sociale omgeving 

 • Formuleren van eenvoudige omgangsregels; 
 • Een vertrouwde en veilige sfeer creëren;
 • Ouders informeren over de seksuele ontwikkeling van kinderen. Bied daarbij ook ruimte voor vragen en zorgen van ouders. 

Het draaiboek Kriebels op school bevat informatie die ook bruikbaar is binnen de kinderopvang, bijvoorbeeld als u een ouderavond wilt organiseren. 

Tip: Wijs ouders op de beschikbare brochures en boeken over seksuele ontwikkeling en seksuele opvoeding.

Fysieke omgeving

Van belang is zowel aandacht te hebben voor de behoefte aan privacy van het kind als aan de behoefte om bij elkaar te ontdekken hoe jijzelf en de ander er uit ziet. Dat verschilt per kind en per situatie. Hierbij kun je denken aan de ruimte zodanig in te richten dat kinderen enerzijds privacy hebben, maar al naar behoefte ook gezamenlijk in de badkamer/verschoonruimte kunnen zijn. Daar zien ze dat baby’s verschoond worden en dat anderen zichzelf uitkleden en zelfstandig naar het toilet gaan. 

Pijler: signaleren

Veel seksueel gedrag dat kinderen vertonen is ‘normaal’, oké gedrag. Voor pedagogisch medewerkers is het soms lastig in te schatten wanneer gedrag ‘normaal’ is wanneer niet. De criteria in het Vlaggensysteem van Sensoa en Movisie helpen om seksueel gedrag van kinderen te duiden en beoordelen. 

Meer informatie

Ondersteuning nodig?

 • Mail een ambassadeur Gezonde Kinderopvang. Dat is een ervaren coach die graag met je meedenkt.  
 • Informeer naar mogelijkheden voor ondersteuning bij de regionale GGD
 • Voor deskundigheidsbevordering en advies kun je ook terecht bij Rutgers, kenniscentrum seksualiteit.