Vaak juichen management, besturen en directies van kinderopvangorganisaties werken aan Gezonde Kinderopvang toe. Want het levert belangrijke voordelen op, niet alleen voor de kinderen, maar ook voor uw organisatie, uw medewerkers en voor ouders. In de online folder Waarom werken aan Gezonde Kinderopvang leest u alles over de meerwaarde van werken aan gezonde leefstijl in de kinderopvang. Maar wat kunt u als betrokken management precies doen om Gezonde Kinderopvang te ondersteunen? Dat leest u hierna.    

Hoe maakt u een succes van Gezonde Kinderopvang?

Voor u als management is er een belangrijke taak weggelegd om het werken met de aanpak en scholing van Gezonde Kinderopvang te faciliteren en succesvol te maken. Denk hierbij aan uw rol en verantwoordelijkheden als manager bijvoorbeeld bij het inzetten van middelen en mensen. Maar niet alleen binnen uw eigen organisatie, ook naar buiten toe draagt u als manager bij aan het creëren van draagvlak voor samenwerken aan gezond opgroeien van de kinderen in jullie kinderopvang. Vervolgens vervult u ook een belangrijke rol bij het realiseren en behouden van een goede samenwerking met externe partijen.

U werkt succesvol aan Gezonde Kinderopvang als zowel de medewerkers als het management er achter staan. Alleen medewerkers die voldoende ruimte krijgen, kunnen aan de slag gaan met Gezonde Kinderopvang. Denk bijvoorbeeld aan beleid opstellen of actualiseren rond gezondheidsthema’s (zie de thema’s voor dagopvang en bso). En ook aan deskundigheidsbevordering bij collega’s met de scholing van Gezonde Kinderopvang.

Het management is ook nodig om mee te denken en te beslissen over het efficiënt inzetten van middelen om aan Gezonde Kinderopvang te werken. Denk hierbij concreet aan het opleiden van een stafmedewerker tot coach Gezonde Kinderopvang. Met een opgeleide coach investeert u in één aanspreekpunt voor gezonde leefstijl binnen uw organisatie. 

Rol en verantwoordelijkheden

Als betrokken manager kunt u een specifieke rol vervullen bij het werken aan een gezonde leefstijl van de kinderen in uw kinderopvang. Deze rol zit hem niet in de uitvoer ervan, dat kan een opgeleide coach Gezonde Kinderopvang in uw organisatie verzorgen. De meerwaarde van u als manager zit hem juist in het creëren van gunstige omstandigheden door te zorgen dat de randvoorwaarden goed geregeld zijn. Denk hierbij aan voldoende draagvlak en een goede samenwerking (zowel intern als extern).

Een betrokken manager biedt de organisatie veel voordelen. Want als manager:

 • Maakt u werken aan Gezonde Kinderopvang structureel door één of meerdere medewerkers verantwoordelijk te maken voor gezonde leefstijl binnen uw organisatie.
 • Hebt u een (staf)medewerker in dienst die opgeleid is tot coach Gezonde Kinderopvang.
 • Zorgt u voor deskundigheidsbevordering van uw pedagogisch medewerkers zodat zij het goede voorbeeld kunnen zijn, voor de kinderen en hun ouders.
 • Zorgt u voor duidelijkheid: medewerkers begrijpen wat werken aan Gezonde Kinderopvang inhoudt en weten hoe ze hiernaar kunnen handelen. Bijvoorbeeld meer naar buiten gaan met de kinderen.
 • Creëert u draagvlak bij uw medewerkers door te faciliteren dat zij meedenken. Zo voelen medewerkers dat ze kunnen bijdragen aan Gezonde Kinderopvang en zullen zij een gezonde leefstijl (sneller) uitdragen.
 • Laat u uw medewerkers merken dat u werken aan Gezonde Kinderopvang ondersteund. Toon oprechte belangstelling en informeer tussentijds naar concrete veranderingen in de dagelijkse praktijk. Vier kleine successen met elkaar.
 • Hebt u de mogelijkheid Gezonde Kinderopvang op de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) te zetten, in het overleg tussen schoolbesturen, gemeente en andere partijen rondom onderwijs, gezondheid en opvoeding.
 • Kunt u eventueel de samenwerking zoeken met een Gezonde School in uw buurt. 
 • Hebt u toegang tot lokale en gemeentelijke netwerken en nauwe contacten met andere partijen en organisaties die u kunt betrekken en benutten. Met uw kennis van de belangen van deze partijen weet u wat de gezamenlijke (zakelijke) meerwaarde van werken aan Gezonde Kinderopvang kan zijn. Wellicht kunt u als manager - eventueel samen met de coach – een analyse maken om het netwerk (verder) in kaart te brengen. 
 • Kunt u om advies en ondersteuning (zoals subsidies) vragen, bijvoorbeeld van de gemeente.  

Inzet mensen en middelen

Werken aan Gezonde Kinderopvang raakt ook de inzet van mensen en dus de middelen van uw kinderopvangorganisatie. Toch hoeft Gezonde Kinderopvang niet veel geld te kosten, immers kleine veranderingen kunnen al een groot effect hebben. De eventuele kosten zijn afhankelijk van uw keuzes.

 • Neem Gezonde Kinderopvang mee in uw beleidsplannen. Zorg dat uw organisatie huidige activiteiten rond leefstijl en gekozen gezondheidsthema’s (verder) uitbouwt en borgt in het beleid.
 • Laat een eigen (staf)medewerker (gratis) opleiden tot coach Gezonde Kinderopvang. Zo heeft u één aanspreekpunt rond gezondheid en gezonde leefstijl die de eigen organisatie goed kent en ook samen met u de lijnen uit kan zetten.
 • Informeer of medewerkers bestaande activiteiten ‘anders’ kunnen doen in plaats van dat ze ‘meer’ activiteiten moeten doen.
 • Benut de praktische informatie en concrete activiteiten op de themapagina’s voor dagopvang en bso op deze website.
 • Maak gebruik van wat er al is. Kies bijvoorbeeld uit erkende (gezondheids)activiteiten (zie het overzicht Gezonde Kinderopvang voor de dagopvang en bso op Loketgezondleven.nl). Dat zijn activiteiten van goede kwaliteit waarvan onafhankelijke deskundigen vaststelden dat ze goed uitvoerbaar zijn in de praktijk en u een grotere kans op effect bieden.
 • Een opgeleide coach Gezonde Kinderopvang is getraind om voor uw medewerkers de scholing Een Gezonde Start te verzorgen. In deze scholing leren zij hoe zij kinderen een gezonde en actieve omgeving bieden, waarin ze zelf het gezonde voorbeeld zijn.
 • Benut uw coach Gezonde Kinderopvang, die is opgeleid en krijgt ondersteuning vanuit het landelijke programma Gezonde Kinderopvang.
 • Werk samen met partners, bijvoorbeeld een school of buurtsportcoach, en maak hen medeverantwoordelijk (voor onderdelen).
 • Onderzoek of u subsidie kunt krijgen voor Gezonde Kinderopvang. Vraag bij uw gemeente na of u gebruik kunt maken van subsidies rond bijvoorbeeld sport- of jeugdbeleid of via de Lokale Educatieve Agenda (LEA). Daarnaast hebben provincies soms subsidiepotjes voor activiteiten.
 • Informeer of uw gemeente JOGG-gemeente is en kijk hoe u kunt aanhaken;
 • Ga bij uw samenwerkingspartners na te gaan wat zij financieel voor uw organisatie kunnen betekenen. Wie is in staat en bereid om te sponsoren, bijvoorbeeld in middelen of via praktische ondersteuning?