Vaak juichen management, besturen en directies van kinderopvangorganisaties werken aan Gezonde Kinderopvang toe. Want het levert belangrijke voordelen op, niet alleen voor de kinderen, maar ook voor jullie organisatie, de medewerkers en voor ouders. In de online folder Waarom werken aan Gezonde Kinderopvang lees je alles over de meerwaarde van werken aan gezonde leefstijl in de kinderopvang. Maar wat kun je als betrokken manager precies doen om Gezonde Kinderopvang te ondersteunen? Dat lees je hierna.    

Hoe maak je een succes van Gezonde Kinderopvang?

Voor jou als management is er een belangrijke taak weggelegd om het werken met de aanpak en scholing van Gezonde Kinderopvang te faciliteren en succesvol te maken. Denk hierbij aan je rol en verantwoordelijkheden als manager bijvoorbeeld bij het inzetten van middelen en mensen. Maar niet alleen binnen je eigen organisatie, ook naar buiten toe draag je als manager bij aan het creëren van draagvlak voor samenwerken aan gezond opgroeien van de kinderen in jullie kinderopvang. Vervolgens vervul je ook een belangrijke rol bij het realiseren en behouden van een goede samenwerking met externe partijen.

Je werkt succesvol aan Gezonde Kinderopvang als zowel de medewerkers als het management er achter staan. Alleen medewerkers die voldoende ruimte krijgen, kunnen aan de slag gaan met Gezonde Kinderopvang. Denk bijvoorbeeld aan beleid opstellen of actualiseren rond gezondheidsthema’s (zie de thema’s voor dagopvang en bso). En ook aan deskundigheidsbevordering bij collega’s met de scholing van Gezonde Kinderopvang.

Het management is ook nodig om mee te denken en te beslissen over het efficiënt inzetten van middelen om aan Gezonde Kinderopvang te werken. Denk hierbij concreet aan het opleiden van een stafmedewerker tot coach Gezonde Kinderopvang. Met een opgeleide coach investeer je in één aanspreekpunt voor gezonde leefstijl binnen uw organisatie. 

Rol en verantwoordelijkheden

Als betrokken manager kun je een specifieke rol vervullen bij het werken aan een gezonde leefstijl van de kinderen in jullie kinderopvang. Deze rol zit hem niet in de uitvoer ervan, dat kan een opgeleide coach Gezonde Kinderopvang in je organisatie verzorgen. De meerwaarde van jou als manager zit hem juist in het creëren van gunstige omstandigheden door te zorgen dat de randvoorwaarden goed geregeld zijn. Denk hierbij aan voldoende draagvlak en een goede samenwerking (zowel intern als extern).

Een betrokken manager biedt de organisatie veel voordelen. Want als manager:

 • Maak je werken aan Gezonde Kinderopvang structureel door één of meerdere medewerkers verantwoordelijk te maken voor gezonde leefstijl binnen uw organisatie.
 • Heb je een (staf)medewerker in dienst die opgeleid is tot coach Gezonde Kinderopvang.
 • Zorg je voor deskundigheidsbevordering van je pedagogisch medewerkers zodat zij het goede voorbeeld kunnen zijn, voor de kinderen en hun ouders.
 • Zorg je voor duidelijkheid: medewerkers begrijpen wat werken aan Gezonde Kinderopvang inhoudt en weten hoe ze hiernaar kunnen handelen. Bijvoorbeeld meer naar buiten gaan met de kinderen.
 • Creëer je draagvlak bij je medewerkers door te faciliteren dat zij meedenken. Zo voelen medewerkers dat ze kunnen bijdragen aan Gezonde Kinderopvang en zullen zij een gezonde leefstijl (sneller) uitdragen.
 • Laat je jouw medewerkers merken dat je werken aan Gezonde Kinderopvang ondersteund. Toon oprechte belangstelling en informeer tussentijds naar concrete veranderingen in de dagelijkse praktijk. Vier kleine successen met elkaar.
 • Heb je de mogelijkheid Gezonde Kinderopvang op de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) te zetten, in het overleg tussen schoolbesturen, gemeente en andere partijen rondom onderwijs, gezondheid en opvoeding.
 • Kun eventueel je de samenwerking zoeken met een Gezonde School in jullie buurt. 
 • Heb je toegang tot lokale en gemeentelijke netwerken en nauwe contacten met andere partijen en organisaties die je kunt betrekken en benutten. Met jouw kennis van de belangen van deze partijen weet je wat de gezamenlijke (zakelijke) meerwaarde van werken aan Gezonde Kinderopvang kan zijn. Wellicht kun je als manager - eventueel samen met de coach – een analyse maken om het netwerk (verder) in kaart te brengen. 
 • Kun je om advies en ondersteuning (zoals subsidies) vragen, bijvoorbeeld van de gemeente.  

Inzet mensen en middelen

Werken aan Gezonde Kinderopvang raakt ook de inzet van mensen en dus de middelen van je kinderopvangorganisatie. Toch hoeft Gezonde Kinderopvang niet veel geld te kosten, want kleine veranderingen kunnen al een groot effect hebben. De eventuele kosten zijn afhankelijk van jullie keuzes.

 • Neem Gezonde Kinderopvang mee in jullie beleidsplannen. Zorg dat jouw organisatie huidige activiteiten rond leefstijl en gekozen gezondheidsthema’s (verder) uitbouwt en borgt in het beleid.
 • Laat een eigen (staf)medewerker (gratis) opleiden tot coach Gezonde Kinderopvang. Zo heb je één aanspreekpunt rond gezondheid en gezonde leefstijl die de eigen organisatie goed kent en ook samen met jou de lijnen uit kan zetten.
 • Informeer of medewerkers bestaande activiteiten ‘anders’ kunnen doen in plaats van dat ze ‘meer’ activiteiten moeten doen.
 • Benut de praktische informatie en concrete activiteiten op de themapagina’s voor dagopvang en bso op deze website.
 • Maak gebruik van wat er al is. Kies bijvoorbeeld uit erkende (gezondheids)activiteiten voor de dagopvang en bso. Dat zijn activiteiten van goede kwaliteit waarvan onafhankelijke deskundigen vaststelden dat ze goed uitvoerbaar zijn in de praktijk en een grotere kans op effect bieden.
 • Een opgeleide coach Gezonde Kinderopvang is getraind om voor jullie medewerkers de scholing van Gezonde Kinderopvang te verzorgen. In deze scholing leren zij hoe zij kinderen een gezonde en actieve omgeving bieden, waarin ze zelf het gezonde voorbeeld zijn.
 • Benut je coach Gezonde Kinderopvang, die is opgeleid en krijgt ondersteuning vanuit het landelijke programma Gezonde Kinderopvang.
 • Werk samen met partners, bijvoorbeeld een school of buurtsportcoach, en maak hen medeverantwoordelijk (voor onderdelen).
 • Onderzoek of je subsidie kunt krijgen voor Gezonde Kinderopvang. Vraag bij jouw gemeente na of je gebruik kunt maken van subsidies rond bijvoorbeeld sport- of jeugdbeleid of via de Lokale Educatieve Agenda (LEA). Daarnaast hebben provincies soms subsidiepotjes voor activiteiten.
 • Informeer of jouw gemeente JOGG-gemeente is en kijk hoe je kunt aanhaken;
 • Ga bij jullie samenwerkingspartners na te gaan wat zij financieel voor jouw organisatie kunnen betekenen. Wie is in staat en bereid om te sponsoren, bijvoorbeeld in middelen of via praktische ondersteuning?