twee meisjes close-up

 

Evalueren kan verschillende doelen dienen:

  • De huidige situatie evalueren
  • Het uitvoeringsproces van activiteiten evalueren
  • De effectiviteit beoordelen
  • De inzet verantwoorden

Huidige situatie evalueren

Veel kinderopvangorganisaties voeren al activiteiten of projecten uit maar doen dat niet op structurele basis en op een integrale manier. Ook kan het zijn dat u al wel met de aanpak werkt maar dat de uitvoering niet volgens plan verloopt. Evaluatie van de huidige activiteiten maakt inzichtelijk wat goed gaat en wat voor verbetering vatbaar is. U kunt bij aanvang evalueren om de startsituatie in beeld te brengen of tussentijds om de voortgang te meten.

Uitvoeringsproces en activiteiten evalueren

Wanneer u start met Gezonde Kinderopvang, is het nuttig bij te houden welke activiteiten u uitvoert, welke afspraken de organisatie maakt om activiteiten te organiseren en hoe de activiteiten verlopen. Als blijkt dat de uitvoering achterblijft bij de planning of als er knelpunten in de organisatie zijn, wordt dit snel duidelijk. U kunt dan ook uitzoeken waarom activiteiten achterblijven en is bijsturen mogelijk.

U geeft antwoord op de vragen:
•    Zijn de gekozen activiteiten op de juiste wijze en naar tevredenheid uitgevoerd?
•    Wat ging goed bij de uitvoering?
•    Wat was lastig of is niet gelukt?

Tip: deel resultaten met ouders

Communiceer naar ouders over de resultaten die u boekt en bijvoorbeeld ook naar samenwerkingspartijen. Deel succes en vergeet daarbij uw team niet.

Effectiviteit beoordelen

Met zekerheid vaststellen wat de exacte effecten van de ondernomen activiteiten is uitermate tijdrovend en complex. Dit vraagt dat u de situatie voor én na de interventieperiode vergelijkt met de verandering op een of meer andere kinderopvangorganisaties waar de activiteit van Gezonde Kinderopvang niet plaatsvond.  
In de praktijk is dit vaak niet haalbaar. Maar u kunt wel kijken of de effecten meetbaar zijn en of het aannemelijk is dat de aanpak hieraan heeft bijgedragen. Zo kunt u vaststellen of de vooraf gestelde resultaten behaald zijn. De beoogde resultaten hebt u als het goed is bij de start van Gezonde Kinderopvang opgenomen in het beleid.
Wanneer u kiest voor activiteiten waarvan de effectiviteit is aangetoond en de uitvoering volgens plan is verlopen, mag u veronderstellen dat de activiteiten het beoogde effect hebben.

Daarnaast kunt u de te behalen doelen op eenvoudigere manier evalueren. Dat doet u door te bekijken hoe het ermee staat: Is Gezonde Kinderopvang inderdaad opgenomen in het beleidsplan? Trakteren de kinderen vaker ‘gezond’? Maken medewerkers gebruik van de mogelijkheid om gratis te sporten?

Inzet verantwoorden

De kinderopvangorganisatie kan haar inzet voor Gezonde Kinderopvang verantwoorden aan bestuur, medewerkers en ouders door de inspanningen en de resultaten zichtbaar te maken. Met de resultaten van de product- en procesevaluatie kunt u precies aantonen wat u hebt ondernomen op elke pijler, welke activiteiten u uitvoerde, met wie u hebt samengewerkt en hoe die samenwerking verliep, wat goed of minder goed ging en wat u gedaan hebt om bij te sturen. Met de gegevens uit de effectevaluatie kunt u aantonen wat u daadwerkelijk bereikt hebt.