Lachend meisje met donkdere krullen


Met Gezonde Kinderopvang werkt een kinderopvangorganisatie structureel aan een gezonde leefstijl van kinderen (0-12 jaar) en de deskundigheid van medewerkers. Kies je voor Gezonde Kinderopvang dan maak je gezond opgroeien vanzelfsprekend en geef je elk kind de gezonde start die het verdiend!

De coach staat centraal

Het programma Gezonde Kinderopvang leidt (staf)medewerkers en (locatie)managers (gratis) op tot coach Gezonde Kinderopvang. Deze coach is het aanspreekpunt voor gezonde leefstijl binnen de organisatie, schoolt de collega’s en zorgt dat aandacht voor een gezonde leefstijl geborgd is in het dagelijks werk en beleid. 

Vanuit het programma ondersteunen we de coach met een leertraject en unieke praktische ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan een e-learning en een train-de-trainer. En aan Mijngezondekinderopvang.nl met veel hulpmiddelen, advies van ambassadeurs uit de praktijk, intervisiemomenten en online workshops. Lees meer over de coach Gezonde Kinderopvang

Stappenplan werken aan Gezonde Kinderopvang

Met het Stappenplan werken aan Gezonde Kinderopvang werkt een kinderopvangorganisatie integraal en planmatig aan up-to-date leefstijlbeleid. Het stappenplan sluit aan op wat jouw organisatie al doet rond gezonde leefstijl. En het helpt je doordacht te kiezen met welke volgende stap je jullie kinderopvang nóg gezonder maakt.

Planmatig werken & succesfactoren benutten

Het stappenplan helpt je planmatig aan gezondheid en gezonde leefstijl te werken. Je krijgt concrete adviezen, handvatten, formats en tips over:  

  • Hoe je de voorbereiding, uitvoering en evaluatie aanpakt.
  • Hoe je draagvlak creëert (bij collega’s en ouders), samenwerkt (met primair onderwijs en lokale partners) en het management benut.
  • Hoe je met leefstijlactiviteiten met een kwaliteitskeurmerk de kans op effect vergroot.

Themapagina’s met inspiratie en praktische tips

Een organisatie die werkt aan Gezonde Kinderopvang kiest een of meer gezondheidsthema’s waarmee ze aan de slag gaat. Denk aan thema’s als bewegen, groen, slapen en mediaopvoeding (zie alle gezondheidsthema’s voor dagopvang of buitenschoolse opvang). Je krijgt inspiratie voor concrete activiteiten, voorbeelden en praktische handvatten om aan de slag te gaan. Op elke themapagina is dit uitgewerkt voor de pijlers beleid, ontwikkelen, omgeving en signaleren.

Integraal aan de slag op vier pijlers

De pijlers beleid, ontwikkelen, omgeving en signaleren vormen de basis van de Aanpak Gezonde Kinderopvang. Uit onderzoek weten we dat activiteiten uitvoeren op deze pijlers effectief is.

Pijler Beleid maken en actualiseren 

Je neemt de gekozen thema’s inclusief jullie doelen op in het beleid. Je werkt deze uit in activiteiten op alle pijlers. Zo borg je dat je het gekozen thema structureel aandacht geeft.

Pijler Kennis en vaardigheden ontwikkelen bij medewerkers en kinderen

Je biedt kinderen en medewerkers activiteiten aan. Met als doel dat zij hun kennis vergroten, vaardigheden aanleren en positief zijn over gezond leven.  

Pijler Omgeving inrichten (fysiek en sociaal) 

  • Fysiek: je richt de omgeving zo in dat die bijdraagt aan een gezonde leefstijl van kinderen en medewerkers.
  • Sociaal: je besteedt aandacht aan het voorbeeldgedrag van (pedagogisch) medewerkers en betrekt ouders en samenwerkingspartners in jullie activiteiten.

Pijler Risico’s vroegtijdig signaleren 

Je bepaalt op welke factoren rond gezondheid en leefstijl van kinderen jullie signaleren. Leg ook vast hoe jullie met deze signalen omgaan en welke maatregelen passend zijn. 

Dezelfde integrale aanpak in de kinderopvang en op school

Bij Gezonde Kinderopvang en Gezonde School is aandacht voor een gezonde leefstijl vanzelfsprekend. Met professionals in de kinderopvang en op school zorgen we met dezelfde integrale aanpak, dat kinderen en jongeren opgroeien in een gezonde omgeving. Zo ontwikkelen ze al jong gezondheidsvaardigheden, met blijvend effect voor een gezonde toekomst.

De Aanpak Gezonde Kinderopvang sluit aan op onderdelen van het Pedagogisch Kader. Daarin zijn gezondheidsthema’s als eten en drinken, bewegen, sociaal-emotionele ontwikkeling, dagritme opgenomen. Ook de informatie over samenwerken met ouders, observeren en de inrichting, sluit aan bij de aanpak.

Je vindt het Pedagogisch kader voor 0-4 jaar en 4-13 jaar op de website van Expertisecentrum Kinderopvang.