Dagopvangorganisaties en peuterspeelzalen maken veelvuldig gebruik van het Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar, ontwikkeld door het Landelijk Pedagogenplatform Kinderopvang. Het pedagogisch kader biedt handvatten om gestructureerd en volledig aan pedagogische kwaliteit te werken.

De Wet kinderopvang verplicht kinderopvangorganisaties een pedagogisch beleidsplan op te stellen als uitwerking van de vier opvoedingsdoelen

Voor de bso geldt het Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar dat een kader biedt voor een goede buitenschoolse opvang.

Aanpak Gezonde Kinderopvang en Pedagogisch kader

De aanpak biedt uitgebreide informatie om integraal op verschillende pijlers en op een planmatige manier te werken aan gezondheid en gezonde leefstijl van kinderen. Binnen de gezondheidsthema’s (0-4 jaar en 4-12 jaar) staat uitgewerkt hoe organisaties hier handen en voeten aan kunnen geven in de praktijk.

De aanpak Gezonde Kinderopvang sluit aan op onderdelen van het Pedagogisch Kader. Daarin zijn gezondheidsthema’s als eten en drinken, bewegen, sociaal-emotionele ontwikkeling, dagritme opgenomen. Ook de paragrafen over samenwerken met ouders, observeren en de inrichting, sluiten aan bij de aanpak. 
 

Meer informatie