Kinderen moeten zich veilig voelen en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Daarom is goede kinderopvang van groot belang. De Wet Kinderopvang (2005) is bedoeld om de kwaliteit van de kinderopvang te waarborgen. Sinds januari 2018 zijn er twee wijzigingswetten van kracht: de Harmonisatiewet en de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK).

Harmonisatiewet

Sinds is 1 januari 2018 zijn alle maatregelen van de Harmonisatiewet van kracht. Dit betekent dat peuterspeelzalen en kinderopvangorganisaties aan dezelfde eisen moeten voldoen. Alle geregistreerde peuterspeelzalen staan nu als kinderdagverblijven in het Landelijk Register Kinderopvang. Lees meer.  

Doelen Harmonisatiewet:

  • de pedagogische kwaliteit versterken,
  • één kwaliteitskader voor alle voorschoolse voorzieningen en
  • één financieringsstructuur voor alle werkende ouders.

Wet Innovatie en Kwaliteit

De Wet IKK verbetert de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang. De nieuwe kwaliteitseisen zijn opgedeeld in vier thema’s:

  • de ontwikkeling van het kind centraal,
  • veiligheid en gezondheid,
  • stabiliteit en pedagogisch maatwerk en
  • kinderopvang is een vak.

De invoering van wet IKK verloop geleidelijk. Zo zijn per 1 januari 2018 veranderingen van kracht rond de drie-uurs-regeling, het veiligheids- en gezondheidsbeleid en mentorschap. Lees meer over alle maatregelen.  En bekijk de inspirerende filmpje op de website Veranderingenkinderopvang.nl

Aanpak Gezonde Kinderopvang en de wet

De aanpak Gezonde Kinderopvang is niet ontwikkeld om te voldoen aan de kwaliteitseisen uit de wet. De aanpak focust op gezondheid en gezonde leefstijl bevorderen bij kinderen en medewerkers. Daarmee gaat de aanpak verder dan de wet. Wilt u meer weten over de wettelijke kwaliteitseisen en hoe u hieraan kunt voldoen, kijk dan op BoinK.info.

Ook de gezondheidsthema’s van de aanpak Gezonde Kinderopvang zijn meeromvattend dan de wettelijke eisen. De aanpak gaat in op de thema’s voeding, bewegen, groen, sociaal-emotionele ontwikkeling, dagritme, mediaopvoeding, seksuele ontwikkeling, hygiëne, fysieke veiligheid en bescherming tegen de zon. Voor de bso is ook het thema preventie van middelengebruik uitgewerkt.

Gezondheidsthema's 0-4 jaar 

Gezondheidsthema's 4-12 jaar 

​Toezicht kwaliteit kinderopvang 

Binnen de wet is ook het toezicht op de kwaliteit van dagopvang, peuterspeelzalen en bso vastgelegd. De GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) voert dat toezicht uit in opdracht van de gemeente, de toezichthouder. De aanpak Gezonde Kinderopvang is geen onderdeel van dit toezicht.

Bouwbesluit

In het Bouwbesluit 2012 is een groot aantal voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen vastgelegd. Het maakt onderscheid tussen voorschriften voor nieuwbouw, verbouw en bestaande bouw. Voor kinderopvang gelden bouwvoorschriften voor onder meer brandveiligheid, binnenmilieu en daglicht. De aanpak Gezonde Kinderopvang ligt in het verlengde van voorschriften uit het bouwbesluit die betrekking hebben op gezondheid. 

Meer informatie